Türkçe English

İŞLETMENİZİN YASAL ÇERÇEVESİ

Sermaye Şirketleri (Anonim, Limited, Komandit)

Şahıs Şirketleri (Hakiki şahıs şirketleri, Adi şirket, Kollektif şirket, Adi Komandit şirket)

SERMAYE ŞİRKETLERİ

ANONİM ŞİRKET:

En az 5 gerçek veya tüzel kişi, Şirket 1. Derecede mal varlığı kadar, ortaklar ise 2.derecede taahhüt ettikleri sermayeyle sınırlı sorumlu , Yönetim birimi: Yönetim kurulu, Genel kurul ve Denetim kurulu

Anonim şirketin ilkeleri:

 • Çoğunluk ilkesi
 • Mal varlığının korunması ilkesi
 • Teknik kadro tarafından dışarıdan yönetme yetkisi
 • Devletin ilgilenme yetkisi- Kuruluş, işleyiş ve sona ermede

LİMİTED ŞİRKET:

İki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi (En fazla 50 kişi)
Ortakların sorumluluğu konulan sermayeyle sınırlı
Yönetim birimi: Müdürler kurulu
Ortak sayısı 20'den fazlaysa Genel kurul ve Denetim kurulu

SERMAYE PAYLARI BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKET:

En az 5 ortak, en az biri komandite ortak
Komandite ortağın sorumluluğu sınırsız, komanditer ortağınki ise taahhüt ettiği sermayeyle sınırlı
Şirketin yönetimi adi komandit şirket gibidir. Özel hüküm yoksa anonim şirket hükümleri geçerlidir.
Çok sık rastlanmayan bir şirket türüdür.

ŞAHIS ŞİRKETLERİ

HAKİKİ ŞAHIS ŞİRKETLERİ:
Esnaf, Sanatkar,Tacir, Sanayici, Serbest Meslek Erbabı

ESNAF: (507 sayılı Esnaf ve Sanatkar Kanunu)

Ticareti, sermayesiyle birlikte vücut çalışmasına dayanan
Geliri, tacir olmasını gerektirmeyecek kadar az olan
Belirli veya gezici bir işyeri sahibi
Ticaret Sicili ve dolayısıyla Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olmayan

SANATKAR: (507 sayılı Esnaf ve Sanatkar Kanunu)

Vücut çalışmasına dayanan bir işyeri olan
İşyerinde sanat, hizmet yada meslek kolunda ihtisasını değerlendiren
Belirli veya gezici bir işyeri sahibi
Geliri, geçimine ancak yetecek derecede olan kişiler

TACİR: (6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu)

Bir ticarethane veya fabrikayı kendi adına işleten
Her tür ticaret şirketi
İşletme hesabı veya bilanço esasına göre defter tutabilir.

SANAYİCİ: (Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu)

Makina, cihaz, alet ve tezgah yardımıyla
Ham veya yarı mamül bir maddenin vasıf veya şeklini değiştiren ve kıymetlendirerek imal ve ihtisal yapan
Yılda ortalama imalat makinalarında 5, haricinde de 10 kişi çalıştıranlar, sanayici sayılır.

SERBEST MESLEK ERBABI: (Gelir Vergisi Kanunu)

Şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgi veya ihtisasa dayanan
Ticari mahiyette olmayan işleri,
İşverene tabi olmaksızın
Kendi nam ve hesabına yapanlardır.

ADİ ŞİRKET:

İki yada daha fazla kişinin, belli bir şekle tabi olmadan kurabilecekleri, yazılı kurulma şartı olmayan
Şirketin Ticaret Sicili'ne kayıt ve ilanının zorunlu olmadığı,
Asgari bir sermaye öngörülmemiş,
Ticaret ünvanı kullanmak zorunda olmayan,
Sürekli işler için UYGUN OLMAYAN bir şirket türüdür.

KOLLEKTİF ŞİRKET:

Bir ticari işletmeyi, bir ticaret ünvanı altında işletmek isteyen gerçek kişiler arasında kurulan
Borç ve taahütlerden şirketin 1. Derecede, ortakların da 2.derecede sınırsız sorumlu olduğu,
Asgari bir sermaye öngörülmemiş,
Ticaret ünvanı kullanmak zorunda olan,
Her bir ortağın şirketi yönetme hakkı ve sorumluluğu olduğu bir şirket türüdür.

ADİ KOMANDİT ŞİRKET:

Bir ticari işletmeyi, bir ticaret ünvanı altında işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler arasında kurulabilen
Borç ve taahütlerden şirketin 1. Derecede, komandite ortakların da 2.derecede sınırsız, komanditer ortağın koyduğu sermaye kadar sorumlu olduğu,
Yönetim yetkisinin komandite ortaklarda olduğu
Komanditer ortağın temsil yetkisi alması halinde sınırsız sorumlu olduğu bir şirket türüdür.

Kooperatifler:

Gerçek ve tüzel kişilerin kurulabildiği,
Ekonomik menfaat ve meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını,
Karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlamak amacıyla kurulan bir tüzel kişiliktir.
Tüzel kişilikler en az 7 ortaklı olarak kurulur.

TİCARET ÜNVANI VE İŞLETME ADI
Ticaret işlemlerinde kullanılacak olan addır.
İşletme adı, bu ünvandan farklı olabilir.
Türk, milli, Türkiye Cumhuriyeti gibi kelimelerin kullanılabilmesi için Bakanlar Kurulu'nun izni gerekir.
Tüzel kişillerin ticaret ünvanı, o ismi alan tüzel kişilikle aynı yasal statüsünde olmak zorundadır.

İŞLETMENİZ İLE İLGİLİ YASALAR

 • Vergi Usul Kanunu
 • Sosyal Sigortalar Kanunu
 • Bağ-Kur Kanunu
 • Türk Ticaret Kanunu
 • İş Kanunu
 • Umumi Hıfzıssıha Kanunu
 • Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu
 • Esnaf ve Sanatkârlar Kanunu
 • Odalar ve Borsalar Kanunu

FİNANSMAN ORGANİZASYONU

TOPLAM İŞ KURMA MALİYETLERİ

 • Arazi temin, düzenleme
 • Etüt-proje
 • Bina inşaat-tadilat
 • Makina- ekipman/montaj
 • Taşıma
 • Genel giderler
 • İşletme sermayesi
 • Beklenmeyen giderler ve diğer giderler
 • İşletme Sermayesi
 • Satış gelirleri tahsil edilene kadar gerekli harcamalar

işletme sermayesinden ödenir.

İşletme sermayesini hesaplayabilmek için Nakit Akış Tahmini yapmak gerekir.

Nakit Akış Tahmini: Aylık bazda, satılan mal/hizmetin ne zaman tahsil edileceği ve masrafların ne zaman ödeneceğini gösterir. En az 12 aylık hazırlanır. Giderler, Gelirlerden daha fazla olduğunda aradaki farkı, borçlanarak veya sermaye artışıyla finanse etmek gerekir.

DİKKAT: Satışlar istenilen düzeyde olmazsa veya maliyetler beklenilenden yüksek çıkarsa, İŞLETME SERMAYESİ ihtiyacı YÜKSELİR.

İşletme sermayesini olabileceğinden DÜŞÜK hesaplamak KENDİNİ KANDIRMAKTIR.

Daha FAZLA SATIŞ, daha FAZLA İŞLETME SERMAYESİ demektir.

İşiniz için gerekli parayı ; Kendi servetinizden, Kişisel borç alarak, Başkalarını işinize sermaye koymaya ikna ederek, Ortaklık kurarak, Kredi alarak bulabilirsiniz.

Kendi paranızı sermaye yapmak:
İlk önce başvurulacak yol ve kendinizi ne kadar adadığınızın işaretidir.

Kişisel borç almak:

 • Borcun nasıl geri ödeneceği
 • En iyi faiz ve ödeme koşulları
 • Teminat olarak verebileceğiniz varlıklar
 • Kısa dönemli varlıklar için kısa vadeli borçlanma
 • Uzun dönemli varlıklar için uzun dönemli borçlanma

Başkalarının sermaye koyması:

 • Aile, akraba veya arkadaşlar
 • Risk sermayesi şirketi veya melek yatırımcı
 • Kurumsal yatırımcılar (Holdingler, firmalar vs.)

FİNANSMAN YÖNETİMİ

Sermayeyi temin etmek yetmez, yönetmek DAHA ÖNEMLİDİR.
Nereye, ne kadar, ne zaman harcanacağı, eldeki nakdin nasıl değerlendirileceği PLANLANMALIDIR.

AYŞEN ARIDURU
Fortune Danışmanlık A.Ş.
Managing Partner